تاریخ : پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388 | 21:58 | نویسنده : امین

بتن با دوغاب تزریق شدهGrouted-aggregate        concrete                                                       

بتن با نمای خوبFair face concrete                 

بتن سخت شدهHardened concrete                    

بتن پر مایهFat concrete                                  

بتن ضد حرارتHeat- resistant concrete          

بتن آرمه شده با الیافFiber-reinforced concrete

بتن سنگین                               Heavy concrete

بتن الیاف دارFibrous concrete                         

بتن رویه برای کفهای پرتردد     Heavy-duty floor   topping concrete                                      

بتن کارگاهیField concrete                             

بتن سنگینHeavyweight concrete                   

بتن کفیFoamed concrete                                

بتن با دانسیته بالا High-density concrete           

بتن با دانه بندی گسستهGap-graded concrete      

بتن با مقاومت زود رسHigh-early-strength       

بتن گازیGas concrete                                    

بتن هوای گرمHot-weather concrete                

بتن با دانه های گرانیتیGranolithic concrete      

بتن درجاIn-situ concrete                                

بتن تازه گرفتهGreen concrete                          

بتن عایقبندیInsulating concrete                      

دوغابGrout                                                   

بتن سبک عایقبندی Insulating lightweight           concrete                                                       

بتن نیمه آمادهShrink-mixed concrete               

بتن بدون درزInternally sealed concrete           

بتن متراکم شده با نیروی گریز از مرکزSpun concrete                                             

بتن لیتکسLatex concrete                                

بتن سازه ای, بتن ساختمانیStructural concrete   

بتن کم سیمان, بتن مگرLean concrete                  

بتن سازه های سبک, بتن ساختمانی سبکStructural lightweight concrete                                 

بتن کلوئیدی سبکLight colloidal concrete         

بتن ضد سولفاتSulfate-resistant concrete        

بتن سبکLightweight concrete                          

بتن گوگرد دارSulfur-impregnated concrete    

بتن با دانسیته پایینLow-density concrete          

بتن موزائیکیTerrazzo concrete/terrazzo         

بتن حجیمMass concrete                                  

بتن در کامیون مخلوط شدهTransit-mixed concrete                                           

بتن یکپارچهMonolithic concrete                     

بتن شیشه دارTranslucent concrete                  

ملاتMortar                                                   

بتن زیرآبTremie concrete                               

بتن قابل میخکوبیNailable concrete                  

بتن در کامیون مخلوط شده Truck-mixed concrete

بتن بدون ریزدانهNo-fines concrete                  

بتن واکیمیVacuum concrete                           

بتن بدون اسلامپNo-slump concrete                

بتن با دانه های ورمیکولیتیVermiculite concrete

بتن معمولیNormal-weight concrete               

بتن مرتعش شدهVibrated concrete                    

بتن بسته بندی شدهPackaged concrete                

بتن نماVisual concrete                                     

بتن سادهPlain concrete                                   

بتن آب بندWatertight concrete                        

پلاسترPlaster                                                 

بتن سفیدWhite concrete                                    

بتن خمیریPlastic concrete                             

بتن با اسلامپ صفرZero-slump concrete          

بتن اسفنجیAerated concrete                           

بتن با پلیمرPolymer-impregnated concrete     

بتن با حباب هواAir-entrained concrete            

بتن متخلخلPopcorn concrete                          

بتن معماریArchitectural concrete                  

بتن خلل فرج دارPorous concrete                     

بتن پرکنندهBackfill concrete                           

بتن با سیمان پرتلندPortland cement concrete    

بتن سنگین برن دارBorn-loaded concrete          

بتن پیش ساختهPrecast concrete                        

بتن درجاCast-in-place concrete                     

بتن با دانه های از پیش چیده شدهPreplaced aggregate concrete                             

بتن درجاCast-in-situ concrete                      

بتن با دانه های از پیش چیده شدهPrepacked concrete                                             

بتن متخلخلCellular concrete                          

بتن نیمه آماده , بتن با آبرفتگی پایینPreshrunk concrete                                                

بتن آمادهCentrally mixed concrete                 

بتن پیش تنیدهPrestressed concrete                   

بتن متراکم شده با نیروی گریز از مرکزCentrifugally cast concrete                     

بتن پمپاژPumped concrete                             

بتن هوای سردCold-weather concrete              

بتن آمادهReady mixed concrete                      

بتن کلوئیدیColloidal concrete                        

بتن آرمهReinforced concrete                           

بتن رنگیColored concrete                             

بتن پر سیمانRich concrete                              

بتن محبوسConfined concrete                        

بتن متراکم شده با غلتکRoller-compacted concrete                                               

بتن با سنگهای بزرگ Cyclopean concrete         

بتن لاشه سنگیRubble concrete             

بتن توپرDense concrete                                 

بتن خاک اره ایSawdust concrete           

بتن سفتDry-packed concrete                          

بتن حفاظیShielding concrete               

بتن نماExposed concrete                               

بتن پاشیدهShotcrete                               

بتن با دانه های نمایانExposed aggregate conc. 

 

                                          

                  

انواع بتن فاقد سیمان پرتلند

 

 بتن عایقبندی نسوزRefractorty insulating concrete                                             

بتن آسفالتیAsphalt concrete                        

بتن رزین دارResin concrete                   

بتن بطور شیمیایی پیش تنیده  Chemically-prestressed concrete                       

بتن خود تنیدهSelf-stressing concrete      

بتن اپوکسیEpoxy concrete                         

بتن جبران کننده آبرفتگی  Shrinkage-compenstated concrete            

بتن پلیمریPolymer concrete                       

بتن گوگردیSulfur concrete                   

بتن پلیمری با سیمان Polymer-cement concrete

بتن با سیمان آلومیناتیAluminate