تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388 | 12:57 | نویسنده : امین

هدف: این آزمایش برای به دست آوردن  وزن مخصوص خاک در حالت طبیعی یا یک لایه خاک کوبیده شده با استفاده از ماسه کالیبره شده می  باشد .

وسایل لازم :

1.      استوانه دانسیته.

2.     ترازو.

3.     گرمخانه ( اون ).

4.     قلم فلزی.

5.     بیلچه.

6.     قوطیهای درب دار رطوبت.

7.     ماسه اتاوا .

شرح آزمایش :

در زمان انجام عملیات آ گاهی از دستیابی به ورن مخصوص مشخص شده مفید می باشد.یکی از روش های استاندارد تعیین  وزن مخصوص متراکم صحرایی روش مخروط ماسه می باشد .

ما در این آزمایش از نوع مخصوصی از ماسه به نام ماسه اتاوا استفاده می کنیم.در ابتدای کار  ما باید ورن مخصوص ماسه اتاوا را تعیین کنیم.برای این کار ما از آب استفاده می کنیم.بدین ترتیب که ظرف مخصوصی را برداشته و آن را پر از آب می کنیم وزن ظرف و آب را به دست می آوریم.ظرف را وزن می کنیم.تفاضل این دو عدد وزن آب داخل ظرف را به ما می دهد.ما می دانیم که وزن مخصوص آب 1 است بنابراین وزن  آب حجم ظرف را به ما می دهد.سپس همان ظرف را از ماسه اتاوا پر کرده و توزین می کنیم .بدین طریق می توان وزن ماسه داخل ظرف را به دست آورد . از تقسیم کردن وزن به دست آمده برای ماسه به حجم ظرف وزن مخصوص ماسه اتاوا به دست می آید.تمامی اعداد به دست آمده در انتهای گزارش در جداول مربوطه آورده شده است.

در این قسمت هدف به دست آوردن ماسه درون مخروط می باشد .برای این کار بدین صورت عمل می کنیم.دستگاه استوانه دانسیته را روی سطح محکم و صافی قرار می دهیم.شیر خروج ماسه را بسته و مقداری در آن ماسه می ریزیم.سپس شیر را باز می کنیم تا مخروط زیر دستگاه از ماسه پر شود.شیر را می بندیم باقیمانده ماسه داخل دستگاه را وزن می کنیم تا پس از کسر آن از وزن ماسه اولیه وزن ماسه زیر مخروط به دست آید.یا می توان ماسه را مستقیما به دقت وزن کرد .عدد به دست آمده را یادداشت می کنیم .

برای  تعیین وزن مخصوص  خاک در محل به طریق زیر عمل می شود :

سطح محلی که آزمایش می شود باید صاف باشد .استوانه دانسیته را روی سطح صاف قرار دهید . حدود اطراف کف استوانه دانسیته را روی زمین مشخص نمایید .

چاله آزمایش را در وسط محدوده ای که روی زمین مشخص شده حفر می کنیم.در حین حفر چاله باید دقت شود که دیواره چاله خراب نشود و خاک  کنده شده کاملا در ظرفی جمع آوردی و هیچگونه مصالحی دور ریخته نشود.

استوانه دانسیته را که مقدار معینی ماسه در آن ریخته شده  روی چاله درست در محل مورد نظر قرار می دهیم بطوریکه سوراخ شیر در مرکز چاله قرار گیرد.

شیر خروج ماسه را باز می کنیم تا تا چاله پر از ماسه  شود . وقتی جریان ماسه به داخل چاله متوقف شد شیر را می بندیم.

ماسه باقیمانده در دستگاه را وزن می کنیم.خاک کنده شده از چاله را نیز وزن می کنیم.خاک کنده شده از چاله را به خوبی مخلوط کرده و مقداری جهت تعیین  در صد رطوبت بر داشته و پس از توزین در گرمخانه قرار دهیم.پس از آن که نمونه خاک در گرم خانه خشک شد (بعد از 24 ساعت) آن را از گرمچال خارج می کنیم.نمونه را وزن می کنیم.از اعداد به دست آمده درصد رطوبت خاک را محاسبه می کنیم.

نمونه ای از مخروط و ظروف مورد نیاز در این آزمایش را میتوانید در شکل صفحه مشاهده نمایید :

            

 

خاک شماره2

خاک شماره1

5380  gr

W1

4450 gr

W1

754    gr

W2

747  gr

W2

3.73%

W%

4.43%

W%

726.9gr

W3

715.31gr

W3

4450gr

W4

3490 gr

W4

930  gr

W5

960  gr

W5

384  gr

WC

384  gr

WC

1.273

وزن مخصوص ماسه  اتاوا

1.273

وزن مخصوص ماسه  اتاوا

428.91

V

452.47

V

1.694 gr/cm^3

وزن مخصوص خشک متراکم صحرایی

1.581 gr/cm^3

وزن مخصوص خشک متراکم صحرایی

 

W1 : وزن قیف و مخروط قبل از استفاده.

W2 : وزن خاک مرطوب حفر شده از گودال.

W3 : وزن خاک خشک حفر شده از گودال.

W4 : وزن مخروط و ماسه باقیمانده در مخروط.

W5 : وزن ماسه ای که گودال و مخروط را پر میکند.

WC : وزن ماسه ای که فقط مخروط را پر میکند.

V : حجم گودال.

 

دانلود فایل PDF این مقاله
تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388 | 12:55 | نویسنده : امین

مقدمه :

آزمایش فشار محدود نشده نوع ویژه ای از آزمایش تحکیم نیافته است که معمولا برای نمونه های رسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش فشار محدود کننده صفر است.بار محوری تا ایجاد گسیختگی در نمونه به سرعت اعمال می شود.

Cu=q/2

Cu=مقاومت برشی زهکشی نشده(چسبندگی زهکشی نشده)

q=مقاومت فشاری ساده(تک محوری)

 

این مقاومت با اعمال تنش محوری به نمونه استوانه ای شکل خاک بدون آن که فشار محیطی به آن وارد شود ویا بررسی کرنشهای محوری مربوط به مقادیر مختلف تنش تعیین می شود.تنشی که بر اثر آن در نمونه خاک گسیختگی رخ می دهد به نام مقاومت فشاری ساده (تک محور) نامیده شده است.

در نمونه های رسی که اشباع می باشند این مقاومت با درصد رطوبت خاک کاهش می یابد.در خاک های غیر اشباع و در صورتی که وزن مخصوص خشک خاک ثابت بماند نیز این مقاومت با افزایش درجه اشباع خاک کاهش می یابد.

وسائل آزمایش:

  1. دستگاه انجام آزمایش فشاری ساده.
  2. قالب تراکم و ملحقات آن.
  3. کولیس.
  4. ترازو.
  5. گرمکن.

 

دستگاه انجام آزمایش:

دستگاه انجام این آزمایش که به کمک آن آزمایش به روش کرنش کنترل شده (کنترل کرنش)انجام میشود.دستگاه مرکب از دو اعمال بار از بالا و پایین است.حلقه دستگاه در بالا به کمک میله ای رزوه شده به یک تیر عرضی که آن نیز به نوبه خود به دو پایه فلزی متکی است متصل است.فک   و صفحه پایینی در جهت قائم می تواند بالا و پایین برود.

 

 

روش انجام آزمایش:

نمونه ای برای آزمایش تهیه می کنیم.ابتدا 5 کیلو گرم خاک را آماده کرده و به آن 750 گرم آب به آن اضافه می کنیم (15 %).سپس خاک مورد نظر را همانند آزمایش های گذشته در سه لایه و هر لایه با 15 ضربه متراکم می کنیم.از خاک  متراکم شده نمونه ای استوانه ای بر می داریم.نسبت ارتفاع به قطر نمونه باید بین 2 تا 3 باشد.در این آز مایش دو نمونه ساخته می شود .

مشخصات دو نمونه به شرح زیر می باشد:

نمونه اول = وزن : 172 گرم. ارتفاع :7.4 سانتیمتر. قطر 3.82 سانتیمتر.

درصد رطوبت نمونه برابر است با :   8.18 %

نمونه دوم = وزن : 164 گرم. ارتفاع :6.95 سانتیمتر. قطر 3.83 سانتیمتر.

درصد رطوبت نمونه برابر است با :   8%.

نمونه را دقیقا بین دو فک دستگاه قرار می دهیم .فک فوقانی را به دقت بر روی سطح فوقانی نمونه مماس می کنیم.سپس عقربه مدرج متصل به حلقه را روی صفر می گذاریم.یک عقربه مدرج دیگر نیز باید برای ثبت حرکت رو به بالای فک پایین دستگاه (یعنی برای ثبت میزان فشرده شدن نمونه در حین آزمایش )متصل باشد.این عقربه را باید در ابتدای آزمایش روی صفر قرار داد.دستگاه را روشن می کنیم وبارهای وارده و تغییر شکل های نمونه را ثبت و یادداشت می کنیم.فواصل میان کرنش ها را ثابت می گیریم و نیروی مربوطه را قرائت می کنیم.در ابتدا قرائت ها با فواصل کم و در ادامه به علت نزول منحنی بار- تغییر شکل فواصل بیشتری در نظر می گیریم.

قرائت ها انجام می شود تا هنگامی که بار به نقطه اوجی رسیده و سپس کاهش یابد و یا بار به مقدار حدِ اکثری رسیده و بعد از آن تقریبا ثابت باقی بماند.با پایین بردن فک پایین دستگاه بار از روی نمونه بر داشته می شود.نمونه را از بین دو فک خارج می کنیم.از نمونه وشکل گسیختگی آن عکس تهیه می کنیم.نمونه را در گرمکن گذاشته و درصد رطوبت آن را به دست می آوریم.

محاسبات :

برای هر نمونه جدولی تهیه می کنیم.کرنش قائم را به دست می آوریم :

   

ΔL = تغییر شکل نمونه.

L = طول اولیه نمونه.

بار قائم وارد بر نمونه را محاسبه می کنیم.

بار = (قرائت های عقربه مدرج متصل به حلقه ) *( ضریب کالیبراسیون حلقه)

سطح مقطع تصحیح شده نمونه را به دست می آوریم.

مقدارتنش روی نمونه را محاسبه می کنیم.

در ادامه منحنی تغییرات تنش را نسبت به کرنش تعیین می کنیم.تنش نقطه اوج را تعیین می کنیم.این همان مقاومت فشاری ساده نمونه است.در تعیین مقاومت فشاری نمونه بهتر است آزمایش روی دو یا سه نمونه انجام پذیرد.(مقدار متوسط مورد نظر است.

ضریب رینگ:0.3975

 

سطح مقطع تصحیح شده

(Cm2 )

بار) (Kg

 قرائت عقربه   مدرج حلقه

کرنش  قائم

ΔL  

  2 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

 

0

0

11.52

11.46

0

0

0

0

0

0

0

1.439

1.034

11.603

11.537

16.695

11.925

42

30

0.0072

0.0067

0.5

2.006

1.3

11.688

11.617

23.452

15.105

59

38

0.0144

0.0135

1

2.364

1.529

11.77

11.697

27.825

17.887

70

45

0.0216

0.0203

1.5

2.714

1.687

11.862

11.778

32.197

19.875

81

50

0.0288

0.0207

2

2.960

1.906

11.949

11.861

35.377

22.260

89

56

0.0359

0.0338

2.5

2.235

2.063

12.040

11.944

38.955

24.645

98

62

0.0432

0.0405

3

3.310

2.214

12.130

12.029

40.147

26.633

101

67

0.0503

0.0473

3.5

3.480

2.330

12.223

12.114

42.533

28.223

107

71

0.0575

0.0540

4

3.523

2.523

12.412

12.291

43.725

31.005

110

78

0.0719

0.0676

5

3.468

2.677

12.608

12.471

43.725

33.390

110

84

0.0863

0.0811

6

-

2.669

-

12.657

-

33.787

-

85

0.1007

0.0946

7

-

2.630

-

12.849

-

33.787

-

85

0.1151

0.1081

8

           

 

نتیجه گیری:

با توجه به نمودار و جدول برای نمونه شماره 1 :

برای نمونه شماره 2 :

با توجه به جداول موجود خاک مورد نظر در رده خاک های بسیار سفت قرار می گیرد.          

 دانلود فایل PDF این مقاله
تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388 | 12:51 | نویسنده : امین

مقدمه :

این آزمایش تعیین نفوذ پذیری آب با جریان آرام در خاک است. با این روش مقادیری که برای ضریب نفوذ پذیری به دست می آید نمونه ای است از ضریب نفوذ پذیری واقعی در رسوبات طبیعی خاک زیر سدهای خاکی.

اصول اساسی آزمایش:

ایجاد شرایط واقعی زیر لازم است تا آب با حرکت آرام تحت بار ثابت در خاک حرکت کند.

- تداوم جریان آب در خاک بدون تغییر حجم نمونه در طول مدت آزمایش.

- جریان آب در خاک صد در صد اشباع و بدون خارج شدن حباب های هوا صورت می گیرد.

وسایل مورد نیاز:

الف-استوانه دستگاه نفوذ پذیری که دارای قطری ثابت می باشد.

ب-مخزن آب با سطح ثابت-سطح آب در مخزن مذکور هنگام آزمایش ثابت نگه داشته می شود وهوای اضافی در آب نیز خارج می شود.

 

روش انجام آزمایش:

شیر آب ورودی(متصل به مخزن آب با سطح ثابت) را آهسته باز می کنیم.برای اندازه گیری دبی آب باید مدتی صبر کنیم تا آب جریان یافته به حالت پایدار در آید وسطح آب در پیزومترها نیز ثابت بماند و تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته باشد.سپس با شروع زمان معینی زمانهای t که در طول آن Q لیتر آب در نمونه جریان یافته است بار آبی h اختلاف ارتفاع آب در دو پیزومتر مقدار دبی آب را ودرجه حرارت را اندازه می گیریم ودر برگ گزارش یادداشت می کنیم.

 

 

محاسبات  :

 

K

h2

h1

درجه حرارت

دبی )Q (

زمان t,s

شماره آزمایش

0.053

116.7

96.6

23

2215

180

1

0.0533

116.8

96.9

23

2220

180

2

0.05315

116.75

96.85

23

2217.5

180

متوسط

       

 

 

دانلود فایل PDF این مقالهتاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388 | 12:49 | نویسنده : امین

<< 1      2