یکی از روشهای مرمت و ترمیم رویه راههای تخریب شده  و اجرای روکش رو بنده به این شکل ارزیابی میکنم .

- درزگیری و لکه گیری مسیر :  ترکهای مسیر رو قبل از اجرای لایه رگلاژی آسفالت بایستی با قیر امولسیون و جت دستی پر نمود و ماسه 06 را روی آن به کمک نیروی انسانی پخش نمود و درزهای موجود را پر کرد. 

  


- اجرای تک کت : با قیر امولسیون جهت ایجاد چسبانندگی بین دو سطح 

- اجرای ماسه آسفالت رگلاژی : اجرای یک لایه ماسه آسفالت که با گریدر پخش میشه و جهت رگلاژی نمودن و پروفیله نمودن مسیر قبل از روکش است که این لایه رو تاکید دارم که حتما قبل از اجرای روکش با گریدر اجرا بشه زیرا ضمن پروفیله شدن مسیر و اصلاح شیبهای عرضی رویه تخریب شده ،‌ با پخش این رویه و کوبیدن آن درزها و ترکها پر شده و پس از روکش بالا آمدن همین ترک ها به سطح رویه راه را به حداقل می رساند و در نتیجه عمر روکش ما بیشتر خواهد شد.  

-اجرای تک کت : برا قیر امولسیون جهت ایجاد چسبانندگی بین دو سطح  و نکته حائژ اهمیت اجرای تک کت به میزان مناسب است تا نه در پایان شاهد قیر زدگی مسیر باشیم و نه لوله شدن آسفالت روکش شده شود . 

- روکش آسفالت : اجرای عملیات روکش آسفالت با ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر با دستگاه فینیشر 

تعاریف  :

تعریف تک کت: 

پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روی آن پخش می شود اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.

لازم به ذکر است میزان قیر مصرفی در سطح رویه خراب راه با توجه به شدت خرابی رویه متفاوت است و از 250 گرم تا 1000گرم قیردر متر مربع با توجه به شدت خرابی پخش می گردد. 

ماسه آسفالت:

ماسه آسفالت از اختلاط ماسه شکسته و یا ماسه طبیعی شسته و یا مخلوطی ا ز این دو با قیر تهیه می گردد. ماسه آسفالت را می توان در قشرهای به ضخامت حداقل 15 میلیمتر و بیشتر پخش و اجرا کرد. از ماسه آسفالت به عنوان قشر تسطیح آسفالت های قدیمی (قبل از روکش ) نیز استفاده می شود.