تاریخ : شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1395 | 13:04 | نویسنده : امین

تعریف از ویکی پدیا : 

ترانشه به فرورفتگی‌های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می‌شود که ژرفای آن‌ها از پهنایشان بیشتر و پهنای آن‌ها از درازایشان بسیار کمتر است. 
 
- ترانشه به وجود اختلاف ارتفاع زیاد در مقطع کوچک عرضی میگویند . 
-در زمان خاکبرداری به دیوارهای قایم ترانشه و به دیوارهای افقی برم میگن
از محل ترانشه های تند منحنی میزان گذر نمی کند و با محدوده مشخص می شوند... 
در جاهای که تراکم منحنی میزانها زیاد باشد نشان دهنده ترانشه طبیعی می باشد...
هرگاه برای ایجاد بستر راه نیاز به حفاری از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب باشد به قسمت حفاری شده ترانشه یا trench گویند.
پله هایی که بین ترانشه ها ایجاد میشود را "برم" - Berm میگن که وقتی ارتفاع دیواره ترانشه از 8 متر بیشتر بشه برای جلوگیری از افتادن سنگ در مسیر راه و همچنین حفظ پایداری  بیشتر شیب خاکبرداری برم اجرا میگردد./معمولابه عرض 3 متر